Aula de Convivència

L’Aula de Convivència  és un projecte que va nàixer el curs 2011 – 2012 degut als comportaments disruptius i continuats d’uns alumnes en concret. El nostre objectiu era reduir la conflictivitat en el centre. Ens vam vore en la necessitat de regular estes conductes que afectaven el funcionament diari a les aules i al pati. El primer que vam fer va ser informar-se sobre la normativa legal referent al tema. L’orientador del centre en aquell temps ens va assessorar també. Així vam llegar detingudament els criteris per a aplicar les mesures educatives correctores establertes en el RRI i regulades en el decret 39/2008 de 4 d’abril. A partir d’ahí, des de la Comissió de Convivència vam elaborar una sèrie de documents que regulaven estes conductes.

Els documents són els següents:
  • CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU
  • GRAELLA DE COMPORTAMENT
  • MESURES EDUCATIVES CORRECTORES
  • REFLEXIÓ DE L’ALUMNE SOBRE LA CONDUCTA CONTRÀRIA A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE
  • FULLS DE NOTIFICACIÓ DE FALTES

Cada aula, disposa d’una taula de registre conductual en el que quedaran registrades les conductes contràries al centre. El sistema és el següent: per cada conducta contrària, el tutor o el mestre implicat, anotarà una creu en aquest registre.
  • Si un mateix alumne acumula quatre creus, equivaldrà a una falta greu. Este fet compòrtarà un dia a l’Aula de Convivència.
  • Si l’alumne acumula dos faltes greus, este fet implica anar dos dies a l’Aula de Convivència.
  •  I si n’acumula tres, l’alumne anirà tres dies a l’Aula de Convivència.      

                  
També donarem l’oportunitat a l’alumne de llevar-li alguna creu, si el seu comportament és l’adequat durant un període de temps establert segons el cicle en el que es trobe l’alumne.


A més, hi ha un document de reflexió i anàlisi del comportament que haurà d’emplenar l’alumne implicat, cada vegada que li fiquen una creu. Així quedarà per escrit el per què d’este comportament. El tutor será l’encarregat de guardar i arxivar estos documents.

Per últim,  hi ha un document que haurà  de signar la familia en el cas de les faltes per a que estiguen assabentats. El tutor també será l’encarregat de guardar i arxivar estos documents.

L’objectiu de l’Aula de Convivència i dels documents esmentats és que els alumnes aprenguen a autoregular la seua conducta per mitjà del registre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada