Catalina la Divina

       Catalina la Divina  és una proposta didàctica per treballar a l’Educació Infantil i Educació Primària. Aquesta proposta permet als alumnes usar el llenguatge de forma funcional i lúdica, a més de tractar aspectes tant importants com:
 • les habilitats socials,
 • els sentiments i les emocions,
 • l’aprenentatge de la resolució de conflictes,
 • la competència social,
 • l’acceptació de les diferències, el respecte i la tolerància, etc.


Aquest projecte pretén ser una tasca de prevenció de possibles problemàtiques posteriors. Per aquesta raó, es recomana aplicar-lo en l’Educació Infantil. D’aquesta manera, els alumnes s’acostumen a expressar els seus sentiments, a saber resoldre els possibles conflictes amb altres companys, a respectar les normes, a conèixer les diferències entre els iguals i a respectar-les.
Al llarg d’una sèrie d’activitats que explicaré a continuació, es treballarà l’atenció i concentració, el treball en equip, l’acceptació i compliment de normes, entre altres.
         
Es tracta d’un projecte que intenta crear un bon clima d’aula on volem aconseguir:
 • Establir relacions interpersonals entre els alumnes.
 • Crear identitat de grup.
 • Que els alumnes se sentin reconeguts i identificats.
 • Motivar als alumnes.
 • Donar confiança als alumnes, fent que se sentin segurs.
Les activitats que es presenten en aquesta unitat giren  al voltant de les propostes d’una fotògrafa  que convida als alumnes a convertir-se en els seus ajudants i a compartir les seves experiències en els viatges que fa. Cada setmana, Catalina, que així s’anomena la nostra amiga fotògrafa, enviarà una carta als alumnes explicant-los alguna cosa i proposant-los una activitat que poden fer amb el seu mestre/a. 


En cada carta, podem aprofitar per treballar aspectes com:
 • La data: comprovarem que la carta du una data a dalt de tot i que nosaltres també   l’apuntem cada dia a la pissarra.
 • La salutació en una carta: a qui va adreçada la carta.
 • Les fòrmules de cortesia: preguntar “com esteu?...”.
 • Es recordarà l’activitat que es va fer la setmana anterior: podem preguntar a algun     alumne individualment per veure si ho recorda.
 • Explicació curta de l’activitat que es realitzarà aquell dia.
 • Assegurar-se que han comprès bé el que han de fer. Podem preguntar a algun alumne que expliqui amb les seves paraules què és el que han de fer.
 • Acomiadament.
Es pot crear un racó de la classe per penjar totes les cartes que van rebent els alumnes. Una altra manera de guardar-les seria posant-les en una capsa, dedicada exclusivament per aquest fi. Per treballar la competència matemàtica, podem dir als alumnes que li posarem un número a les cartes que arriben. Cada vegada serà un alumne diferent el que posi el número corresponent.

         És una proposta que dóna la possibilitat de fer moltes i diferents activitats. La  màgia es crea quan els alumnes esperen impacients cada setmana una carta que els durà notícies d’una persona molt especial. El paper del mestre/a que dugui a terme aquesta activitat és fonamental, ja que ha de crear  entusiasme entre els seus alumnes i motivar-los per a que els engresque aquest projecte. 

         Es pretén que aquestes activitats permetin als infants desenvolupar diferents àmbits de la seva educació integral, que, moltes vegades, queden fora de la programació de les àrees. Amb la implantació de les Competències Bàsiques al currículum, es pretén que aquestos aspectes quedin coberts. Hi trobarem activitats que estan enfocades a la resolució de problemes  interpersonals, mitjançant el desenvolupament de les habilitats socials i cognitives. Les emocions són presents en tots els conflictes. Nosaltres tenim la capacitat i la responsabilitat d’autorregular  la pròpia conducta. En algunes activitats necessitarem de la col·laboració de les famílies, les quals tenen un paper fonamental en l’educació dels seus fills. És molt important mantenir una bona col·laboració amb les famílies per intentar seguir la mateixa línia metodològica en l’educació dels nostres alumnes: educar-los en el respecte per les desigualtats, en l’acceptació i compliment de les normes, en l’adquisició d’uns bons hàbits (higiènics, alimentaris, etc.),...
A més, hem de ressaltar la importància que hi tenim a les aules, alumnes amb necessitats educatives específiques de l’aprenentatge (amb alguna necessitat educativa especial, alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu, alumnat amb història personal desfavorable...). En aquestos casos, destaquem la importància que té la col·laboració i comunicació amb  òrgans externs a l’escola com poden ser:   l' Equip d’Orientació, els Serveis Socials, l’Unitat de salut mental infanto juvenil i els centres de Menors. Amb tots mantenim reunions periòdiques per tractar els diferents casos que hi ha a l’escola. 

Aquest projecte es realitzarà sempre amb la presència de dos mestres: tutor/a i l’especialista en Pedagogia Terapèutica o un/a mestre/a de suport. D’aquesta manera es treballa més un model d’escola inclusiva. En el projecte, també està implicat l’Equip Directiu, ja que es va proposar la seva realització en una reunió de l’Equip de Suport del centre, en la que també assisteix la Cap d’Estudis. D’aquesta manera, cada setmana, es fa una reunió de l’Equip de Suport amb l’Equip Directiu per tractar els temes pendents, fer propostes o prendre decisions que impliquen a altres òrgans externs del centre o a les famílies. En aquestes reunions també hi assisteix l'Orientadora.  
Per fer l’avaluació, després de cada activitat els preguntarem als alumnes:
 • Us ha agradat l’activitat: gens – poc – molt.
 • Heu entès tot el que havíeu de fer: gens – poc- molt.
 • Què heu après?: (resposta lliure).
 • La contareu a la vostra família?: sí – no.
També s’avaluarà per part dels mestres que l’han dut a terme mirant els següents aspectes: Quines dificultats hem trobat?, quines coses canviaríeu?, els alumnes han estat motivats?, hem aconseguit el resultat que esperàvem?. 

A continuació, us deixem un exemple de programació per a un curs. Esta programació és orientativa, ja que les activitats que es facen estaran relacionades amb les necessitats i característiques dels alumnes de la classe. SESSIÓ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
TREBALLEM...
1
PRIMERA CARTA: Presentació del personatge.
Atenció. Comprensió oral.
2
SEGONA CARTA: Fem el nostre retrat.
Autoestima
3
TERCERA CARTA: Les professions.
Semblances i diferències
4
CUARTA CARTA: Fem l’acreditació de fotògrafs.
Lectoescriptura
5
CINQUENA CARTA: Escoltem un conte.
Filosofia 3-18
6
SISENA CARTA: Escrivim una carta.
Lectoescriptura
7
SETENA CARTA: Som especials.
Autoestima
8
VUITENA CARTA: La meva mà.
Sentiments i emocions
9
NOVENA CARTA: Si jo pogués canviar el món...
Canvis i adaptabilitat
10
DESENA CARTA: Les nostres necessitats
Sentiments i emocions
11
ONZENA CARTA: Fem una vareta màgica.
Sentiments i emocions
Resolució de conflictes.
12
DOTZENA CARTA: Tots som diferents.
Semblances i diferències
13
TRETZENA CARTA: Escoltem un conte.
Semblances i diferències
14
CATORZENA CARTA: Fem puzzles.
Atenció i memòria
15
QUINZENA CARTA: Estic content/estic trist.
Sentimentes i emocions
16
SETZENA CARTA: Les relacions amb els companys.
Sentiments i emocions
Relacions interpersonals.
17
DISSETENA CARTA: L’aeroport de la pau.
Resolució de conflictes
Mediació
18
DIVUITENA CARTA: Podem solucionar-ho.
Sentiments i emocions
Autoinstruccions/autocontrol
19
DINOVENA CARTA: Fem mímica.
Competència social
Atenció
20
VINTENA CARTA: Seguint instruccions.
Competència social
21
VINTIUNENA CARTA: Està bé/no està bé.
Competència social
22
VINTIDOSENA CARTA: Sortida per fer fotografies
Relacions interpersonals
Exploració de l’entorn

I a continuació, us deixem un symbaloo per a poder accedir a les cartes que envia la nostra amiga Catalina, clicant sobre la imatge:
Voleu conèixer les experiències dels nostres alumnes??


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada