Què és "Emociona't"?

"Emociona'T" és un projecte constituït per diversos programes dirigits a desenvolupar les habilitats emocionals i socials de l'alumnat i fomentar la convivència escolar, dotant-la d'estratègies que li permeten el desenvolupament d'una personalitat capaç d'afrontar possibles situacions de risc psicosocial de forma autònoma, començant en l'etapa d'educació infantil i continuant en primària.
Implica a tots els agents de la comunitat educativa i es du a terme durant tot el curs escolar.
Tots els agents de la comunitat educativa participen en major o menor grau en el desenvolupament del projecte.

Les mestres de PT i Al són les impulsores del projecte, participant el claustre de professors  en tots els programes. També ha col·laborat el conserge  en el manteniment del programa "Aula de jocs".
Però els grans protagonistes d'esta aventura són els alumnes. Es tracta d'un projecte en què tots tenen cabuda podent participar adaptant les activitats a les necessitats individuals de cada alumne.

JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS DEL PROJECTE
L'escola, com a context socialitzador i educatiu, suposa el primer marc d'interacció social no familiar i, en conseqüència, l'establiment de relacions afectives amb els companys i mestres. De vegades, estes relacions poden resultar desajustades, manifestant-se en forma de conductes agressives i obstaculitzant així el desenvolupament de la competència social.

En el nostre intent de previndre estes conductes hem ampliat i continuat aplicant el present projecte, estructurat en deu programes, amb les finalitats següents:
 • Fomentar la convivència.
 • Previndre els conflictes.
 • Gestionar els conflictes.
 • Desenvolupar habilitats emocionals.
 • Promoure valors socials.
 • Fomentar un adequat desenvolupament de la personalitat.
 • Dotar d'estratègies per a afrontar situacions de risc psicosocial.
 • Desenvolupar l'esperit crític.

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
El fi últim del projecte és desenrotllar habilitats socials i fomentar la convivència a fi d'afrontar situacions de risc psicosocial i previndre conflictes.

Es pretén que els alumnes aconseguisquen:
 • Millorar la competència social i emocional.
 • Desenvolupar les habilitats socials.
 • Desenvolupar l'autoconfiança, l'autoestima, l'asertividad i l'empatia.
 • Establir relacions interpersonals ajustades, evitant comportaments de risc social.
 • Crear identitat de grup, sentint-se reconeguts i identificats.
 • Desenvolupar estratègies per a la resolució de conflictes com a mesura preventiva de comportaments violents.

D'altra banda, volem:
 • Implicar els diferents agents socials en el foment i desenvolupament de la convivència.
 • Transmetre a tota la comunitat educativa valors com el respecte, la igualtat, la tolerància...
 • Previndre situacions d'exclusió social amb els alumnes en situació de risc per ambient sociofamiliar desfavorit.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
En concret, cada programa del projecte pretén aconseguir:
1. Catalina la Divina:desenvolupar des d'edats primerenques habilitats socials i de resolució de conflictes com a mesura preventiva.

2. Podem solucionar-ho: desenvolupar habilitats socials i de resolució de conflictes

3. Aula de jocs: promoure la interacció i la integració entre alumnes de diferents edats, especialment d'aquells que estan en situació de risc d'exclusió social, fomentant els valors de respecte i tolerància.

4. Apadrinament lector: acceptar les diferències, fomentant els valors de solidaritat i igualtat.

5. Aula de convivència: reduir la conflictivitat en el centre.

6. Assemblea d'aula.

7. Assemblea escolar: promoure l'esperit crític.

8. Nosenopuc: potenciar l'esperit de superació.

9. Arbre de la lectura: treballar les emocions a través de la lectura.

10. Blog: crear un espai de participació educativa.
ACTIVITATS REALITZADES
1. Catalina la Divina:
Catalina és una divertida fotògrafa que cada setmana ens envia una carta des d'un lloc distint en què proposa una activitat als alumnes que tractarà aspectes com: autoestima, acceptació de les diferències, empatia, habilitats del pensament, sentiments i emocions, resolució de conflictes, relacions interpersonals, competència social... en funció de les necessitats de l'aula. Les famílies participen activament.

2. Podem solucionar-ho:
Activitats per a pares, docents i alumnes.
Reunions quinzenals amb pares i docents.
Activitats específiques per a alumnes en cada bloc.

3. Aula de jocs:
 • Jocs de taula: parxís, oca, escacs, connecta 4, memory, U, dòmino, poal de Rubik...
 • Jocs en el pati: corda, mocador, goma, tres en ratlla, sambori, cércols, balons...

4. Apadrinament lector:
Treballat amb alumnes amb necessitats educatives: A cada alumne major (padrí) se li assigna un alumne xicotet (fillol) amb el que es compromet per mitjà d'un contracte a ajudar setmanalment amb activitats diferents i motivadores com a poemes, endevinalles, contes amb pinces, bingos per a treballar la lectoescritura, contes... Treballat en tot el centre en la setmana de la lectura.

5. Aula de convivència:
Cada aula disposa d'una taula de registre conductual. A més, es contemplen activitats de reflexió i anàlisi del comportament.

6. Assemblea d'aula:
Els alumnes depositen notes en tres caixes: M'agrada, No m'agrada i M'agradaria, sobre temes d'aula i es tracten setmanalment.

7. Assemblea escolar:
Els alumnes depositen notes en tres caixes: M'agrada, No m'agrada i M'agradaria, sobre temes de centre i es tracten en les assemblees de delegats mensualment.

8. Nosenopuc:
Conte audiovisual realitzat pels alumnes del i projectat en el centre.

9. Arbre de la lectura:
Lectura de contes sobre emocions i activitat "El bosc de les emocions" per al treball de sentiments.

10. Blog:
Espai amb jocs i informació per a la comunitat educativa.AVALUACIÓ DEL PROJECTE
1. Catalina la Divina:
Els treballs realitzats es recopilen en diversos llibres que els alumnes compartixen amb les seues famílies. Al finalitzar cada sessió els alumnes s'autoavaluen de les activitats dutes a terme. Els mestres implicats realitzen una avaluació de la pràctica individual de cada alumne i del resultat grupal.

2. Podem solucionar-ho:
Es realitzen reunions de seguiment amb els mestres i les famílies implicades.
En la intervenció amb els alumnes s'utilitzen ferramentes d'avaluació abans i després de l'aplicació del programa. L'alumnat realitza una autoavaluació del seu propi progrés i de la cohesió grupal.

3. Aula de jocs:
Avaluació per observació directa per part dels mestres encarregats cada dia. Posteriorment es realitza una avaluació trimestral en les reunions de Cicle, de Comissió de Coordinació Pedagògica i de Comissió de Convivència. També s'avalua en les assemblees de delegats amb El Cap d'Estudis.

4. Apadrinament lector:
Avaluació per observació directa per part de les mestres de PT i del. Els alumnes realitzen una avaluació per mitjà d'un quadernet on el padrí avalua el treball del seu fillol lector. El fillol, per la seua banda, s'autoavalua dient si li ha agradat l'activitat.

5. Aula de convivència:
Els alumnes poden autoregular la seua conducta per mitjà del registre.
Els docents realitzem una avaluació trimestral del seu funcionament en les reunions de Cicle, de Comissió de Coordinació Pedagògica i de Comissió de Convivència.

6. Assemblea d'aula:
Es realitza un registre d'acords en la llibreta d'Assemblea.

7. Assemblea escolar:
Es realitza un registre en el panell habilitat. S'avalua en reunions de Comissió de Convivència.

8. Nosenopuc:
Avaluació per observació directa.

9. Arbre de la lectura:
La participació de l'alumnat de cada classe es reflectix en el nombre de motius decoratius de l'arbre.

10. Blog:
Es comptabilitza el nombre de visites i seguidors.CONCLUSIONS I VALORACIÓ DELS PRIMERS RESULTATS OBTINGUTS
La valoració del projecte és molt positiva tenint en compte tant les opinions dels alumnes i dels mestres, com les de la resta dels agents participants.

En general s'ha observat una disminució de la conflictivitat i un major grau d'integració i respecte entre els alumnes, així com una major conscienciació per la importància del treball de les emocions. En especial, cal destacar la importància que ha tingut este projecte per als alumnes amb algun tipus de necessitat educativa, ja que ha contribuït a la seua integració social i al desenvolupament de la seua autoestima.

No obstant això, i ja que és un projecte de recent implantació, encara queda molt de treball per fer.

 • És necessària una major implicació del claustre i també continuar fomentant la participació dels diferents agents de la comunitat educativa.
 • D'altra banda, la nostra intenció és fer extensius els programes Catalina la Divina i Podem solucionar-ho de manera que acaben integrant-se en un únic programa que prioritze la prevenció i puga ser treballat pels alumnes durant tota la seua escolaritat.
 • També ens agradaria fer extensiu el programa Apadrinament lector a tots els alumnes, de manera que els alumnes de 2n i 3r cicle pogueren apadrinar i ajudar els alumnes d'infantil i 1r cicle, tal com s'ha fet durant la setmana de la lectura.
 • A més, és necessari acabar d'implantar el programa Aula de Convivència, consensuant criteris.
 • A causa de la gran acceptació del programa Aula de jocs, ens agradaria ampliar-ho amb nous jocs i activitats.
 • D'altra banda, cabria implantar l'Assemblea d'aula en la resta de cursos, així com seguir amb l'Assemblea escolar.
 • Volem ressaltar l'èxit del Nosenopuc i la gran participació en l'Arbre de la lectura, que s'ompli de color amb cada nova activitat.
 • Finalment, ens agradaria expressar la nostra satisfacció per la gran acollida que ha tingut el Blog.


CONTINUÏTAT PER AL PROJECTE
A causa de la bona acollida del projecte entre els alumnes proposem la continuïtat i millora del projecte durant els pròxims cursos.
En concret, pensem que és molt important fer-ho extensiu des de les edats més primerenques, prioritzant la prevenció a la intervenció. En este sentit, tenim previst incloure propostes noves que desenvolupen els programes iniciats de manera que existisca una continuïtat en el treball al llarg de tots els cursos des d'infantil fins a finalitzar primària.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada